โครงสร้างกองการศึกษาฯ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานควบคุมและสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  งานจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  งานพิจารณาจัดตั้งหรือยุบเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  งานนิเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย งานส่งเสริมการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน งานวางแผนอัตรากำลัง  งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ งานสรรหาบรรจุแต่งตั้งบุคลากรทาง การศึกษา  และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและ    ที่ได้รับมอบหมาย  แบ่งการบริหารออกเป็น  ๓  ฝ่าย ดังนี้

๑ ฝ่ายบริหารงานบุคคลทางการศึกษา  มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติงานในฝ่าย ดังนี้
            - งานวางแผนอัตรากำลัง  การกำหนดตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
            - งานสรรหาบรรจุแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษา
            - งานขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของบุคลากรทางการศึกษา
            - งานจัดทำทะเบียนประวัติ / เพิ่มรายการในทะเบียนประวัติ
            - งานฝึกอบรมและลาศึกษาต่อ
            - งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ
            - งานเก็บรักษา ค้นหา ระเบียบกฎหมายงานบุคคล
            - งานจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนค่าจ้างบุคลากรทางการศึกษา
         - งานเลขานุการคณะกรรมการเพื่อการคัดเลือกครูสอนดีและลดความเหลื่อมล้ำ              ทางการศึกษาระดับจังหวัด
            - งานบริหารทั่วไปของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
         - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๒ ฝ่ายบริหารการศึกษา  มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติงานในฝ่าย ดังนี้
            - งานควบคุมและสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
            - งานจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
            - งานพิจารณาจัดตั้งหรือยุบเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
            - งานนิเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย
            - งานส่งเสริมการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
            - งานประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
            - งานประสานการประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
            - งานส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษา  และสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
            - งานจัดวางระบบการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
            - งานพัฒนาเทคโนโลยี  นวัตกรรม  และเครือข่ายวิชาการเพื่อการศึกษา
            - งานศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน
            - งานวิเคราะห์และพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานทางการศึกษา
         - งานส่งเสริมการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาแก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษ  และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
            - งานสำรวจเด็กที่มีอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับให้เข้าเรียนตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
            - งานจัดทำรายงานการศึกษาและสถิติข้อมูลต่าง ๆ
            - งานสนับสนุนการคัดแยกเด็กที่มีความต้องการพิเศษในสถานศึกษาในสังกัด
            - งานสนับสนุนส่งเสริมงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด
            - งานควบคุมงบประมาณกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
            - สนับสนุนศูนย์/โรงเรียนการศึกษาพิเศษที่รับถ่ายโอนจากกระทรวงศึกษาธิการ
            - งานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
   ๓ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติงานในฝ่าย ดังนี้
            - งานประสานและจัดการศึกษาผู้ใหญ่สายสามัญและอาชีพ
            - งานส่งเสริมการจัดศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยแก่ประชาชน
            - งานจัดตั้งศูนย์เยาวชน  สนามกีฬา หรือลานกีฬาเพื่อเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมต่างๆ
            - งานสนับสนุนการจัดกิจกรรม  เพื่อพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ แก่เด็กและเยาวชน
            - งานส่งเสริมการจัดห้องสมุด ที่อ่านหนังสือพิมพ์ หรือศูนย์เผยแพร่ข่าวสารข้อมูล           แก่ประชาชน
- งานติดตามประเมินผลแผนงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
            - งานจัดชมรมหรือกลุ่มกีฬา ตลอดจนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
            - งานจัดกิจกรรมทางศาสนาและส่งเสริมจริยธรรม ศีลธรรม
            - จัดกิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและประชาสัมพันธ์ให้แพร่หลาย
            - งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้บริการความรู้หลากหลายสาขา                 แก่ประชาชน
            - งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
           

            - งานรวบรวมข้อมูลศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์และศึกษาค้นคว้า
            - งานจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้างและแผนจัดหาพัสดุของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
            - งานโบราณสถาน และโบราณวัตถุ
            - งานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชากองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
webmaster E-mail : nkppao123@gmail.com